Latest 0.0.6
Homepage https://github.com/EadkennyChan/ZWRefreshLib
License MIT
Platforms ios 6.0
Authors

404: Not Found

Latest podspec

{
  "name": "ZWRefreshLib",
  "version": "0.0.6",
  "summary": "u6839u636eMJRefreshLibu6539u8fdbu7684u4e0bu62c9u5237u65b0u7ec4u4ef6.",
  "description": "TODO: u6839u636eMJRefreshLibu6539u8fdbu7684u4e0bu62c9u5237u65b0u7ec4u4ef6",
  "homepage": "https://github.com/EadkennyChan/ZWRefreshLib",
  "license": {
    "type": "MIT",
    "file": "LICENSE"
  },
  "authors": {
    "Eadkennychan": "[email protected]"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/EadkennyChan/ZWRefreshLib.git",
    "tag": "0.0.6"
  },
  "platforms": {
    "ios": "6.0"
  },
  "source_files": "Classes/{*,**/*}.{h,m}",
  "resources": "Classes/ZWRefreshLib.bundle"
}

Pin It on Pinterest

Share This