Latest 0.0.1
Homepage https://github.com/www19949212008/TDShopSDK_Hybrid
License MIT
Platforms ios 9.0
Dependencies VasSonic, ObjectMapper, TDShopSDK_Base
Authors

Latest podspec

{
  "name": "TDShopSDK_Hybrid",
  "version": "0.0.1",
  "summary": "A short description of TDShopSDK_Hybrid.",
  "description": "dfjkdhsfjdkshfjdshfjdhsfkjdhsfjkdhsfjkdhsjfkdhsjkfhdsjk",
  "homepage": "https://github.com/www19949212008/TDShopSDK_Hybrid",
  "license": "MIT",
  "authors": {
    "u897fu5170u82b1": "[email protected]"
  },
  "platforms": {
    "ios": "9.0"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/www19949212008/TDShopSDK_Hybrid.git",
    "tag": "0.0.1"
  },
  "vendored_frameworks": "Hybrid.framework",
  "dependencies": {
    "VasSonic": [],
    "ObjectMapper": [
      "~> 3.4"
    ],
    "TDShopSDK_Base": []
  }
}

Pin It on Pinterest

Share This