Latest 1.7
Homepage https://github.com/omidgolparvar/PersianSwift
License MIT
Platforms ios 9.3
Authors

CocoaPods Compatible
Platform

پارسی‌سوییفت

کتابخانه PersianSwift یک کتابخانه نوشته شده برای زبان برنامه‌نویسی Swift هستش که استفاده از این زبان برنامه‌نویسی رو برای زبان فارسی راحت‌تر و شیرین‌تر می‌کنه.

برای راحتی بیشتر موقع استفاده، بیشتر امکانات این کتابخونه از طریق Extensionهای تعریف شده برای انواع داده در Swift در دسترس هست.

مثلا با استفاده از ابزار زیر، مقدار عددی 12345 به مقدار متنی متناظر باهاش و همراه با اعداد فارسی در دسترس هست:

let int = 12345
let persianString = int.ps.stringWithPersianDigits // ۱۲۳۴۵

نحوه نصب

با استفاده از
CocoaPod
خیلی راحت می‌تونین این کتابخونه رو به پروژه خودتون اضافه‌اش کنین.

pod 'PersianSwift', '~> 1.5' // Swift 3.0
pod 'PersianSwift', '~> 1.7' // Swift 4.0

بعد از نصب می‌تونین هرجایی که خواستین اون رو `import` کنین و از امکاناتش استفاده کنین.

import PersianSwift

در ادامه توضیحات مفصل قسمت‌های پیاده‌سازی شده رو نشون میدیم.


استفاده از دستورات آماده شده

متون یا همون String

String.ps.isPersianPhoneNumber -> Bool

String.ps.withPersianDigits -> String
String.ps.withEasternDigits -> String

String.ps.toPersianDigits() -> Void
String.ps.toEnglishDigits() -> Void

String.ps.withFixedPersianCharacters -> String
String.ps.fixPersianCharacters() -> Void

String.ps.withIranRialStyle -> String?
String.ps.withIranTomanStyle -> String?
String.ps.withCurrencyStyle -> String?

String.ps.asPersianDate(fromGregorianFormat: String) -> String?

اعداد مثل Int Double Float

برای این نوع داده‌ها، اول یه protocol به اسم Numeric تعریف شده و بعد نوع‌های Int, Double, Float این پروتکل رو استفاده کردن.

public protocol Numeric {}

extension Int  : Numeric {}
extension Double : Numeric {}
extension Float : Numeric {}

بعد به اون پروتکل تعریف شده، موارد زیر اضافه شدن.

Numeric.ps.string -> String

Numeric.ps.stringWithPersianDigits -> String

Numeric.ps.stringWithCurrencyStyle -> String

موارد مربوط به تاریخ یا همون Date

با استفاده از موارد آماده شده، میتونین خیلی راحت یه تاریخ رو به شمسی تبدیل کنین. به عنوان مثال با استفاده از `timeinterval` دریافتی از وب‌سرویس، یه تاریخ بسازین. و بعد خیلی راحت اون رو به تاریخ شمسی تبدیل کنین.

نام موارد آماده شده و نمونه خروجی‌شون توی مثال زیر آورده شده:

let date = Date(timeIntervalSince1970: TimeInterval(exactly: 629152200)!)
_ = date.ps.asPersianDate // شنبه ۱۸ آذر ۱۳۶۸
_ = date.ps.asFullPersianDateTime // شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۶۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

آرایه‌ها

آرایه‌های متنی یا همون [String]

[String].ps.sortedPersianStrings

[String].ps.sortPersianStrings(desc: Bool)

همکاری

هرگونه همکاری و همفکری به شدت و با آغوش باز پذیرفته میشه. پس بیاین همدیگه رو در آغوش بگیریم!!! 😆😂😋

Latest podspec

{
  "name": "PersianSwift",
  "version": "1.7",
  "summary": "PersianSwift adds Persian to Swift!",
  "homepage": "https://github.com/omidgolparvar/PersianSwift",
  "license": {
    "type": "MIT",
    "file": "LICENSE.md"
  },
  "description": "Using PersianSwift helps us to reduce coding.",
  "authors": {
    "Omid Golparvar": "[email protected]"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/omidgolparvar/PersianSwift.git",
    "tag": "1.7"
  },
  "social_media_url": "https://twitter.com/omidgolparvar",
  "platforms": {
    "ios": "9.3"
  },
  "source_files": "Source/*.swift",
  "pod_target_xcconfig": {
    "SWIFT_VERSION": "4.0"
  }
}

Pin It on Pinterest

Share This