Latest 1.0.2
Homepage https://github.com/homedirectvn/PayVoucherSDK-iOS
License MIT
Platforms ios 6.0, requires ARC
Authors

PayVoucherSDK-IOS

PayVoucherSDK cho IOS cung cấp cách thức đơn giản nhất để quản lý user và cho phép tích hợp thanh toán cho ứng dụng của bạn trên hệ thống Paydirect. SDK cung cấp giải pháp cho các hình thức thanh toán. PayVoucherSDK hỗ trợ IOS từ 7.0 trở lên. Chi tiết về phương thức kết nối xin liên hệ [email protected]

Các bước tích hợp SDK:

 1. Cài đặt PayVoucher SDK

 2. Cấu hình SDK

 3. Tích hợp

1. Cài đặt PayVoucherSDK

Có nhiều cách khác nhau để tải PayVoucherSDK vào project Xcode của bạn. Bạn có thể dùng CocoaPods hoặc tự tải framework cùng các thư viện khác liên quan vào project.

A.Cocoapod

Cocoapods là cách nhanh nhất và đơn giản để tải và cập nhật PayVoucherSDK trên ứng dụng IOS. Chỉ cần cập nhật vào Podfile và gọi lệnh pod install với dòng dưới đây:

pod '‘PayVoucherSDK‘'

Hướng dẫn sử dụng bạn có thể tham khảo tại link sau:
https://guides.cocoapods.org/using/using-cocoapods.html

PayVoucherSDK-IOS đã được chúng tôi cập nhật trên Cocoapods thông qua đường link sau:
https://cocoapods.org/?q=PayVoucher

B. Tải PayVoucherSDK

Bạn có thể tải PayVoucher SDK ngay từ repo git được đề cập ở trên. Kéo thả thư mục PayVoucherSDK.framework và PayVoucherSDK.bundle vào project của bạn.

Tick vào checkbox: “Copy items into destination group’s folder (if needed)”.

2. Cấu hình SDK

SDK được khởi tạo thông qua class PayVoucherSDK. Có thể gọi PayVoucherSDK qua PayVoucherClient.

#import <PayVoucherSDK/PayVoucherSDK.h>

Trước khi sử dụng SDK, ta gọi các hàm cài đặt Client (chỉ gọi duy nhất 1 lần):
Đối với ứng dụng đang ở trạng thái sandbox:

PayVoucherClient *payVoucherClient = [[PayVoucherClient alloc] initWithSandbox];

Đối với ứng dụng đang ở trạng thái publish:

PayVoucherClient *payVoucherClient = [[PayVoucherClient alloc] initWithPartnerCode: partnerCode password:password secretKey:secretKey];

3. Tích hợp dịch vụ thẻ

PayvoucherSDK cung cấp class PayVoucherUseCardController đóng gói toàn bộ giao diện của hình thức thanh toán dịch vụ thẻ. Để tích hợp đến các chức năng cần thiết trong dịch vụ, bạn chỉ cần gọi đến các hàm tương ứng được cung cấp sẵn trong class PayVoucherClient.

PPDVoucherUseCardViewController * pdVoucherUseCardViewController = [[PDVoucherUseCardViewController alloc] initWithCardClient:self.payVoucherClient transRef:@”RandomTransactionRef” accountId:@"GameName"];

pdVoucherUseCardViewController.delegate = self;

[self presentViewController:pdVoucherUseCardViewController animated:YES completion:nil];

Các giá trị accountId , transRef lần lượt là các tham số tài khoản, và mã giao dịch trên hệ thống của quý khách.

Ngoài ra trong class PayVoucherClient bạn cũng có thể sử dụng các hàm tương ứng như sau :

Hàm gọi đến service với thẻ mà ta có

/**
 * useCard withthout service code (service code default is null)
 *
 * @param issuer   isser
 * @param cardSerial serial number of card
 * @param cardCode  code of card
 * @param amount   amount of card
 * @param transRef  Transaction reference id, generate from parter
 * @param accountId  account id (game/application id)
 * @param resultBlock block to handle resutl
*/
- (void)useCardWithIssuer:(PDIssuer)issuer
        cardSerial:(NSString * _Nonnull)cardSerial
         cardCode:(NSString * _Nonnull)cardCode
          amount:(NSString * _Nonnull)amount
         transRef:(NSString * _Nonnull)transRef
        accountId:(NSString * _Nonnull)accountId
        completed:(_Nonnull PayVoucherResultBlock)resultBlock;

/**
 * useCard
 *
 * @param issuer   isser
 * @param cardSerial serial number of card
 * @param cardCode  code of card
 * @param amount   amount of card
 * @param transRef  Transaction reference id, generate from parter
 * @param accountId  account id (game/application id)
 * @param serviceCode service code (optinal)
 * @param resultBlock block to handle resutl
 */
- (void)useCardWithIssuer:(PDIssuer)issuer
        cardSerial:(NSString * _Nonnull)cardSerial
         cardCode:(NSString * _Nonnull)cardCode
          amount:(NSString * _Nonnull)amount
         transRef:(NSString * _Nonnull)transRef
        accountId:(NSString * _Nonnull)accountId
       serviceCode:(NSString * _Nullable)serviceCode
        completed:(_Nonnull PayVoucherResultBlock)resultBlock;

Hàm trả về thông tin giao dịch

/**
 * get Transaction Infomation
 *
 * @param transRef  Transaction reference id
 * @param resultBlock block to handle resutl
 */
- (void)getTransactionDetail:(NSString * _Nonnull)transRef
          completed:(_Nonnull PayVoucherResultBlock)resultBlock;

Hàm trả về danh sách các nhà cung cấp

/**
 * @return List of supported Issuers
 */
+ (NSArray * _Nonnull) supportIssuers;

Latest podspec

{
  "name": "PayVoucherSDK",
  "version": "1.0.2",
  "summary": "PayVoucherSDK-IOS",
  "homepage": "https://github.com/homedirectvn/PayVoucherSDK-iOS",
  "license": "MIT",
  "authors": {
    "Homedirect": "[email protected]"
  },
  "platforms": {
    "ios": "6.0"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/homedirectvn/PayVoucherSDK-iOS.git",
    "tag": "1.0.2"
  },
  "vendored_frameworks": "PayVoucherSDK.framework",
  "resources": "PayVoucherSDK.bundle",
  "requires_arc": true
}

Pin It on Pinterest

Share This