Latest 1.0.0
Homepage https://github.com/homedirectvn/PayDirectPinCode-iOS
License MIT
Platforms ios 6.0, requires ARC
Authors

Other language: English

Giới thiệu

PayDirectPinCode cung cấp cách thức đơn giản nhất để quản lý user và cho phép tích hợp thanh toán cho ứng dụng của bạn trên hệ thống Paydirect. SDK cung cấp giải pháp cho các hình thức thanh toán.

PayDirectPinCode iOS SDK hỗ trợ iOS từ 6.0 trở lên

Yêu cầu

Môi trường phát triển

PayDirectPinCode Version Minimum iOS Target Notes
1.0.0 6.0 Xcode 6.1 is required. Support armv7, armv7s and arm64 architectures (+ i386 for the simulator)

Tương thích

PayDirectPinCode iOS SDK hỗ trợ tất cả iOS từ 6.0 trở lên. Hỗ trợ armv7, armv7s and arm64 architectures (+ i386 cho simulator).

Xcode

Chúng tôi sử dụng Xcode 7.3 để viết project demo và SDK. Bạn có thể gặp một số lỗi nếu mở trên những phiên bản Xcode cũ hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi khuyên bạn sử dụng phiên bản mới nhất (non-beta) khả dụng.

Bắt đầu với project Demo

Bạn cần clone hoặc download repository này về máy của bạn.

Chạy project. Ứng dụng mô tả cho bạn khả năng cũng như cách tích hợp của PayDirectPinCode.

6 bước để tích hợp với PayDirectPinCode

1. Tạo MO Code

Việc đầu tiên bạn cần làm là đăng ký tài khoản khách hàng cho PayDirectPinCode. Hãy liên hệ qua Email hoặc Skype (kythuat_paydirect). Sau khi có tài khoản, bạn có thể truy cập vào PayDirectPinCode dashboard và tích hợp PayDirectPinCode với ứng dụng của bạn.

2. Tải SDK

Có rất nhiều cách để tải PayDirectPinCode vào project Xcode. Bạn có thể dùng CocoaPods hoặc tự tay tải và thêm framework cùng các thư viện liên quan vào project

Cocoapod (Coming soon)

CocoaPods là cách nhanh nhất để tải và chạy PayDirectPinCode trên ứng dụng iOS. Chỉ cần thêm dòng dưới đây vào Podfile và gọi lệnh pod install hoặc pod update

pod 'PayDirectPinCode'

Tải PayDirectPinCode

Bạn có thể tải iOS SDK ngay từ repo này. Giải nén PayDirectPinCode, kéo PayDirectPinCode và các framework kèm theo vào project của bạn

3. Tích hợp SDK

Frameworks & Dependencies

PayDirectPinCode SDK phụ thuộc vào một số framework khác. Bạn cần thêm chúng vào project của mình. Cụ thể thêm những framework sau:

Framework
SystemConfiguration.framework
CoreMobileServices.framework
CoreTelephony.framework

4. Bắt đầu code

4.1. Import SDK

SDK được import thông qua class PayDirectPinCode.h.

#import <PayDirectPinCode/PayDirectPinCode.h>

4.2. Khởi tạo PDPinCodeClient

Khi bạn cần sử dụng đến PayDirectPinCodeSDK, bạn cần khởi tạo một PDPinCodeClient

Xin chúc mừng. Bạn đã tích hợp xong cơ bản PayDirectPinCode

Hỗ trợ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về những vấn đề chung.

Về những vấn đề kỹ thuật

Trong trường hợp bạn có những vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ với đội kỹ thuật của chúng tôi.
Vui lòng cung cấp những thông tin sau khi liên hệ, chúng sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh hơn rất nhiều.

Latest podspec

{
  "name": "PayDirectPinCode",
  "version": "1.0.0",
  "summary": "PayDirectPinCode",
  "homepage": "https://github.com/homedirectvn/PayDirectPinCode-iOS",
  "license": "MIT",
  "authors": {
    "Homedirect": "[email protected]"
  },
  "platforms": {
    "ios": "6.0"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/homedirectvn/PayDirectPinCode-iOS.git",
    "tag": "1.0.0"
  },
  "vendored_frameworks": "Framework/PayDirectPinCode.framework",
  "resources": "Framework/PayDirectPinCode.bundle",
  "requires_arc": true
}

Pin It on Pinterest

Share This