Latest 1.0.0
Homepage https://github.com/homedirectvn/PayCardChargingSDK-iOS
License MIT
Platforms ios 6.0, requires ARC
Authors

Other language: English

Giới thiệu

PayCardChargingSDK cho IOS cung cấp cách thức đơn giản nhất để quản lý user và cho phép tích hợp thanh toán cho ứng dụng của bạn trên hệ thống Paydirect. SDK cung cấp giải pháp cho các hình thức thanh toán. PayCardChargingSDK hỗ trợ IOS từ 7.0 trở lên. Chi tiết về phương thức kết nối xin liên hệ [email protected]

Các bước tích hợp SDK:

 1. Cài đặt PayCardChargingSDK

 2. Cấu hình SDK

 3. Tích hợp

1. Cài đặt PayCardChargingSDK

Có nhiều cách khác nhau để tải PayCardChargingSDK vào project Xcode của bạn. Bạn có thể dùng CocoaPods hoặc tự tải framework cùng các thư viện khác liên quan vào project.

A.Cocoapod

Cocoapods là cách nhanh nhất và đơn giản để tải và cập nhật PayVoucherSDK trên ứng dụng IOS. Chỉ cần cập nhật vào Podfile và gọi lệnh pod install với dòng dưới đây:

pod 'PayCardChargingSDK'

Hướng dẫn sử dụng bạn có thể tham khảo tại link sau:
https://guides.cocoapods.org/using/using-cocoapods.html

PayVoucherSDK-IOS đã được chúng tôi cập nhật trên Cocoapods thông qua đường link sau:
https://cocoapods.org/?q=PayCardChargingSDK

B. Tải PayCardChargingSDK

Bạn có thể tải PayCardChargingSDKngay từ repo git được đề cập ở trên. Kéo thả thư mục PayCardChargingSDK.framework và PayCardChargingSDK.bundle vào project của bạn.

Tick vào checkbox: “Copy items into destination group’s folder (if needed)”.

2. Cấu hình SDK

SDK được khởi tạo thông qua class PayCardChargingSDK. Có thể gọi PayCardChargingSDK qua PayCardChargingClient.

#import <PayCardChargingSDK/PayCardChargingSDK.h>

Trước khi sử dụng SDK, ta gọi các hàm cài đặt Client (chỉ gọi duy nhất 1 lần):
Đối với ứng dụng đang ở trạng thái sandbox:

PayCardChargingClient *payCardChargingClient = [[PayCardChargingClient alloc] initWithSandbox];

Đối với ứng dụng đang ở trạng thái publish:

PayCardChargingClient *payCardChargingClient = [[PayCardChargingClient alloc] initWithPartnerCode: partnerCode password:password secretKey:secretKey];

3. Tích hợp dịch vụ thẻ

PayCardChargingSDK cung cấp class PayCardChargingUseCardController đóng gói toàn bộ giao diện của hình thức thanh toán dịch vụ thẻ. Để tích hợp đến các chức năng cần thiết trong dịch vụ, bạn chỉ cần gọi đến các hàm tương ứng được cung cấp sẵn trong class PayCardChargingClient.

Latest podspec

{
  "name": "PayCardChargingSDK",
  "version": "1.0.0",
  "summary": "PayCardChargingSDK",
  "homepage": "https://github.com/homedirectvn/PayCardChargingSDK-iOS",
  "license": "MIT",
  "authors": {
    "Homedirect": "[email protected]"
  },
  "platforms": {
    "ios": "6.0"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/homedirectvn/PayCardChargingSDK-iOS.git",
    "tag": "1.0.0"
  },
  "vendored_frameworks": "Framework/PayCardChargingSDK.framework",
  "resources": "Framework/PayCardChargingSDK.bundle",
  "requires_arc": true
}

Pin It on Pinterest

Share This