Latest 1.0.9
Homepage https://github.com/kennic/MobiTVSDK
License BSD
Platforms tvos 9.0, ios 9.0, requires ARC
Dependencies Alamofire, SwiftyJSON
Authors

PlatformSwift 3 compatible
CocoaPods compatible
License: MIT

(Scroll down for English)

MobiTVSDK là bộ Framework hỗ trợ kết nối đến API của hệ thống OTT MobiTV

Tương Thích

MobiTVSDK yêu cầu Swift 3 và iOS9+

Cài Đặt Tự Động

CocoaPods

Cài đặt thông qua CocoaPods

Thêm vào Podfile dòng sau:

pod 'MobiTVSDK'

Sau đó chạy lệnh này:

$ pod install

Tự Cài Đặt

Tải MobiTVSDK.framework và kéo vào project của bạn, và phải thêm nó vào mục Embbeded Binaries

Nhớ tải thêm các thư viện sau đây:

 • Alamofire
 • SwiftyJSON

Cách Sử Dụng

Luôn khởi động framework này trước khi gọi bất cứ hàm API nào bằng cách gọi lệnh sau:

MobiTVSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], clientKey: [YOUR_CLIENT_KEY])

Tài liệu API

Hỗ Trợ

[email protected]


MobiTVSDK is a framework to connect to API of MobiTV OTT system

Compatibility

MobiTVSDK requires Swift 3 and iOS9+

Installation

CocoaPods

CocoaPods is a dependency manager for Cocoa projects.

To integrate MobiTVSDK into your Xcode project using CocoaPods, specify it in your Podfile:

pod 'MobiTVSDK'

Then, run the following command:

$ pod install

Manual Installation

Download MobiTVSDK.framework and drag it into your project, add it to Embbeded Binaries section

Remember to include these dependency libraries:

 • Alamofire
 • SwiftyJSON

Usage

Always initialize the framework by the following line before calling any API functions:

MobiTVSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], clientKey: [YOUR_CLIENT_KEY])

API Document

Support

[email protected]

License

MobiTVSDK is released under the BSD license. See LICENSE for details.

Latest podspec

{
  "name": "MobiTVSDK",
  "version": "1.0.9",
  "summary": "MobiTVFramework SDK",
  "description": "MobiTV SDK Framework",
  "homepage": "https://github.com/kennic/MobiTVSDK",
  "license": {
    "type": "BSD",
    "file": "LICENSE"
  },
  "authors": {
    "Nam Kennic": "[email protected]"
  },
  "platforms": {
    "tvos": "9.0",
    "ios": "9.0"
  },
  "requires_arc": true,
  "source": {
    "git": "https://github.com/kennic/MobiTVSDK.git",
    "branch": "origin",
    "tag": "1.0.9"
  },
  "documentation_url": "https://kennic.github.io/MobiTVSDK/",
  "pod_target_xcconfig": {
    "SWIFT_VERSION": "3"
  },
  "ios": {
    "vendored_frameworks": "MobiTVFramework.framework"
  },
  "dependencies": {
    "Alamofire": [],
    "SwiftyJSON": []
  },
  "pushed_with_swift_version": "3.0"
}

Pin It on Pinterest

Share This