Latest 1.3
Homepage https://github.com/kennic/MobiTVSDK
License BSD
Platforms tvos 10.0, ios 9.0, requires ARC
Dependencies Alamofire, SwiftyJSON
Authors

CI Status
Version
License
Platform

(Scroll down for English)

MobiTVSDK là bộ Framework hỗ trợ kết nối đến API của hệ thống OTT MobiTV

Tương Thích

MobiTVSDK yêu cầu Swift 3 và iOS9+, TVOS10+

Cài Đặt

CocoaPods

Cài đặt thông qua CocoaPods

Thêm vào Podfile dòng sau:

pod 'MobiTVSDK'

Sau đó chạy lệnh này:

$ pod install

Tự Cài Đặt

Tải MobiTVSDK.framework và kéo vào project của bạn, và phải thêm nó vào mục Embbeded Binaries

Cách Sử Dụng

Luôn khởi động framework này trước khi gọi bất cứ hàm API nào bằng cách gọi lệnh sau:

import MobiTVSDK

MobiTVSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], clientKey: [YOUR_CLIENT_KEY])

Tài liệu API

Hỗ Trợ

[email protected]


MobiTVSDK is a framework to connect to MobiTV OTT API system

Compatibility

MobiTVSDK requires Swift 3 and iOS9+, TVOS10+

Installation

CocoaPods

To integrate MobiTVSDK into your Xcode project using CocoaPods, specify it in your Podfile:

pod 'MobiTVSDK'

Then run the following command:

$ pod install

Manual Installation

Download MobiTVSDK.framework and drag it into your project, add it to Embbeded Binaries section

Usage

Always initialize the framework by the following line before calling any API functions:

import MobiTVSDK

MobiTVSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], clientKey: [YOUR_CLIENT_KEY])

API Document

Support

[email protected]

License

MobiTVSDK is released under the BSD license. See LICENSE for details.

Latest podspec

{
  "name": "MobiTVSDK",
  "version": "1.3",
  "summary": "MobiTVSDK Framework by Pateco",
  "description": "A framework that handles API connect to MobiTV OTT system",
  "homepage": "https://github.com/kennic/MobiTVSDK",
  "license": {
    "type": "BSD",
    "file": "LICENSE"
  },
  "authors": {
    "Nam Kennic": "[email protected]"
  },
  "platforms": {
    "tvos": "10.0",
    "ios": "9.0"
  },
  "requires_arc": true,
  "source": {
    "git": "https://github.com/kennic/MobiTVSDK.git",
    "branch": "origin",
    "tag": "1.3"
  },
  "documentation_url": "https://kennic.github.io/MobiTVSDK/",
  "pod_target_xcconfig": {
    "SWIFT_VERSION": "3"
  },
  "ios": {
    "vendored_frameworks": "MobiTVSDK.framework"
  },
  "tvos": {
    "vendored_frameworks": "MobiTVSDKTVOS.framework"
  },
  "dependencies": {
    "Alamofire": [],
    "SwiftyJSON": []
  },
  "pushed_with_swift_version": "3.0"
}

Pin It on Pinterest

Share This