Latest 1.0.0
Homepage https://github.com/lc4y/lcyDemo
License MIT
Platforms osx , ios , tvos , watchos
Authors

404: Not Found

Latest podspec

{
  "name": "lcyDemo",
  "version": "1.0.0",
  "summary": "jshdflkashfklahlkfhasklfhaskhfdakhfdaskjfhalksdfhaklfhaklhjfkalshdfkljashfklajfhajkjfhaklfhakl",
  "description": "hello,asdfakjhfaklfdahkafhdalasdjfhafhakhfaksfhajskjfahkfahfkahsflkaskfhakfhaklshfkashfalhfaskhdflkashjdfaksjlhfakjhsfashd",
  "homepage": "https://github.com/lc4y/lcyDemo",
  "license": "MIT",
  "authors": {
    "w200613": "[email protected]"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/lc4y/lcyDemo.git",
    "tag": "1.0.0"
  },
  "source_files": "lcyDemo/*",
  "platforms": {
    "osx": null,
    "ios": null,
    "tvos": null,
    "watchos": null
  }
}

Pin It on Pinterest

Share This